Sunday, February 05, 2017

Another silly drawing

Some kind of rabbit-frog hybrid.. I don't know..

Wednesday, January 11, 2017

Roman Head

Very old painting, long destroyed...

Sunday, January 08, 2017

Wednesday, January 04, 2017

Detail of a Painting

This is a detail of a painting currently hanging above my couch in my house.

Saturday, December 17, 2016

Yet another one


Another light expriment on old drawings


Ostrich Girl

Experimenting with drawings I made in my twenties, I photograph them exposed to coloured light.. this one is from a 1995 blackbook and I called it: Ostrich Girl. (At the time I visited a zoo to draw ostriches, this one is probably drawn on location but I am not sure about that, it's a long time ago..)

Monday, December 12, 2016

Uit mijn schildersdagboek 5

Schaduwen zijn zwaar.
De pterodactylus valt tegen de rotsen
    te pletter
Zijn schaduw trok hem naar beneden.
Een man valt op het trottoir.
Zijn schaduw zoog hem naar de stenen.
... probeert hem te verpletteren
zoals schaduwen doen.
    Maar wat gebeurt er?
De man staat op en loopt verder.

Klaarblijkelijk

is de schaduw niet zo
gewichtig als ik dacht.

Thursday, December 08, 2016

Uit mijn schildersdagboek 4

Acht maal slaan
Acht verschillende slagen
Twee dagen
Geautomatiseerde slagen
   Als muziek
Met doorzichtige stem
Zonder notenschrift
Over het vuur springen
Denken aan dingen
Reinig jezelf met vuur
    En met zaad
Mijn moeder is een oceaan
Ik proef haar zout
    Op mijn tong
De snaar moet eerst trillen
    En de boog moet gespannen zijn

(1 april 1999)

Uit mijn Schildersdagboek 3

"Schilderen is nooit iets anders geweest dan bezopen worden door je eigen urine te drinken."
(1992)

Uit mijn Schildersdagboek 2

"Over architectuur:
Architectuur is in essentie niets anders dan het bouwen van een huis.."

Uit mijn schildersdagboek, 1991

Als je als regel hebt dat je alle luchten groen schildert en alle landschappen rood, hoe, welke kleur bedoel ik, schilder je dan een rivier of een meer waar de lucht in wordt gespiegeld?

Thursday, October 20, 2016

Post uit 2010 op een politiek sociaal forum..


Instituties


Mijns inziens is de culturele, maatschappelijke situtatie waarin wij ons thans bevinden een resultante van- ten eerste een ultraliberaal mensbeeld waarin met name de meningsverplichting een belangrijke negatieve rol speelt, (men wordt niet voor vol aangezien als men ergens geen mening over heeft) -ten tweede de individualisering van moraal.. ieder kent zijn eigen, individuele moraal en men mag de moraal van een ander niet ter discussie stellen, dus men mag mensen niet op gedrag aanspreken, -en ten derde de verwarring tussen maatschappelijk-culturele en economische waarde. Het is ons, generiek gezien, niet langer gegeven om dingen te doen waarvan de waarde in geld zich niet verstaat met de aktiviteiten die ontplooid moeten worden. (kunst, filosofie, allemaal ‘not done’) Populisme en verwarring omtrent instituten zijn in die zin slechts symptomen.

Thursday, September 22, 2016

Monday, September 19, 2016

Sketches

These sketches I made were used as templates for paintings. A shark, a stickleback and a barracuda are depicted, all about 1.80 m. long. Perhaps these will be in an artwork as well. They look nice.

Saturday, September 17, 2016

Things to think

As a painter one never tells the truth..
The truth is like bubblegum: you chew on it and it loses taste.

Arma showing us the Direction of the Shark


Friday, September 16, 2016

Working..

Arma working on one of the large paintings we are making. Collaboration is going very well, results are promising.

Wednesday, September 07, 2016

Working

Working hard on new paintings with Arma van Rijsbergen.. the canvases are very large, they almost don't fit the studio. Some of them will be ready in the next month.

Monday, August 15, 2016

Denken en niet doen..

Een schilderij is pas goed
als het geen mensen nodig heeft
om gezien te worden
maar als mensen het nodig hebben
om te kunnen zien.

Dat is zeldzaam.

Thursday, June 23, 2016

Populismen..

Goede kunst blokkeert de toekomst en verdraait het verleden. Slechte kunst verwijst.

Thursday, June 02, 2016

Saturday, April 30, 2016

Waarom ik principieel tegen referenda ben, versie 2

 1.  Een referendum komt niet om simplificatie heen
Het is nauwelijks mogelijk om een politieke besluitvorming te reduceren tot een simpele ja/nee zonder de noodzakelijke nuance te verliezen. Om een politiek besluit goed en doorwrocht te kunnen nemen zou de stemgerechtigde toegang moeten hebben tot alle beschikbare objectieve informatie met betrekking tot het onderwerp, en die ook moeten doornemen.
Een voorbeeld van het mislukken van een dergelijk principe is het referendum over de sloop en herbouw van de Anton Philipszaal te Den Haag.. aangezien de kiezer niet wist dat het gebouw, geopend in 1987, bedoeld was om niet meer dan 15 jaar te bestaan en dat in die tijd gespaard was voor een nieuwe zaal dacht men dat de fondsen uit andere lopende zaken zouden worden onttrokken.
Ander voorbeeld: de Europese grondwet is veel te ingewikkeld om onderwerp van een referendum te worden. De inhoud van die grondwet is nauwelijks te overzien voor niet ingewijde burgers.
Niet zelden wordt de tekst van een referendum geformuleerd door een partij die belang heeft bij een bepaalde uitkomst, daardoor ontstaat al bij voorbaat kleuring.
Een voorbeeld daarvan is het Griekse referendum op het verdrag tussen Griekenland en Europa.

 2.  Een referendum is anti-democratisch
In principe is een democratie een dictatuur van de meerderheid. Telkens als meerderheden worden gevormd kan de minderheid een wil worden opgelegd. Aangezien dat een enorme zwakte is van democratie als staatsvorm dient die achilleshiel te worden geneutraliseerd door een grondwet die de minderheid beschermt tegen de dictatoriale meerderheid. Het is niet alleen de grondwet die de minderheid beschermt, ook het verschijnsel dat in een representatieve democratie partijen moeten samenwerken om tot beleid te komen door coalities te vormen, kan worden beschouwd als een methode om de democratische dictatuur te neutraliseren. Een referendum is niets anders dan een bypass van die grondwet en die coalitiecultuur, omdat zij een dictaat van de meerderheid is. De democratie toont zich bij het referendum in haar meest grimmige vormen, en moet worden beschouwd als dictatoriaal. 


 3. Een referendum is afhankelijk van media en kwetsbaar voor populismen
Een inhoudelijk referendum kent, in tegenstelling tot stemgedrag op politieke partijen, een subjectieve component die geneutraliseerd en geobjectiveerd zou moeten worden door de media. Dat wil zeggen dat alleen een volkomen objectieve nieuws- en informatievoorziening   als basis voor opiniering kan dienen indien die opiniering leidt tot onvermijdelijke besluitvorming. Is er enige twijfel aan die objectiviteit, dan is het referendum gekleurd en onbruikbaar.
Nog ernstiger is de situatie waarbij een populist stemmen vergaart op oneigenlijke gronden, dus door de situatie bewust anders of gekleurd voor te stellen of door het issue oneigenlijk te koppelen aan andere issues, of door een issue te koppelen aan een negatief beeld van een bepaalde groep in de samenleving. Een populist kan de zaak ook veel eenvoudiger voorstellen dan hij is, hij kan een absurde eenvoudige oplossing presenteren en zijn politieke tegenstanders persoonlijk nalatigheid verwijten omdat zij de situatie in haar complexiteit benaderen. Dit is een ernstige verstoring van objectieve nieuwsgaring die noodzakelijk is voor een referendum.


 4.  Mensen kunnen een issue afstraffen op basis van andere issues
Ook onder invloed van populisten kunnen mensen een referendum vanuit een bepaalde vooringenomenheid benaderen doordat ze de inhoud ervan koppelen aan diegene die het referendum uitschrijft.
Aangetoond is, dat de resultaten van het referendum waarin de Europese grondwet werd voorgesteld, zijn beïnvloed door het feit dat de kiezer Balkenende en de toenmalige regering wilde afstraffen voor bepaalde aspecten van beleid dat niets met het referendum van doen had.

 5.   Mensen zijn niet geschikt om over ingewikkelde politieke beslissingen te oordelen
Om een doorwrocht standpunt in te kunnen nemen met betrekking tot een bepaalde politieke besluitvorming, is dossierkennis noodzakelijk. De meeste besluitvorming geschiedt op basis van boekenkasten aan relevante dossiers. Daarnaast zijn de dossiers polemisch, dat wil zeggen, in resultaat tegengesteld, omdat de belangen van stakeholders uiteen kunnen lopen. Dat compliceert de zaak nog verder. In een representatieve democratie wordt dit probleem ondervangen doordat de kiesgerechtigde zijn stem in het   politiek discours weggeeft aan een expert. Die expert zou de dossierkennis moeten opdoen om een goede afgewogen en te verdedigen beslissing te kunnen nemen. Dat leidt tot twee problemen ten aanzien van het referendum: ten eerste ontbreekt het de referendumkiezer aan dossierkennis, terwijl een zeer specifiek politiek beslismoment wordt voorgelegd, (zoals Winston Churchill al zei: "het beste argument tegen de democratie is een gesprekje van vijf minuten met een gemiddelde kiezer") ten tweede ondergraaft het referendum het principe  waarbij de kiezer heeft gestemd op een representant. Kennelijk is het weggeven van zijn stem niet zodanig dat hij geen eigen stem meer heeft, waardoor de politieke vertegenwoordiger geen krachtig en ondubbelzinnig mandaat meer heeft, en een zwakheid in de democratie ontstaat.

 6.  Mensen kunnen zich niet aan een langetermijnvisie conformeren
Soms is het noodzakelijk om politieke beslissingen te nemen die op korte termijn wellicht nadelig zijn, zoals bezuinigingen of belastingmaatregelen die bepaalde bevolkingsgroepen of bedrijven voordelen verschaffen ten opzichte van andere groepen, of ontwikkelingshulp, met als doel voordeel op langere termijn. Dat vereist een bepaalde termijnvisie, die zich zeker niet zal reflecteren in een referendum. Niemand zal voor belastingverhogingen stemmen bij een referendum, omdat die langetermijnvisie ontbreekt. Democratie wordt pas echt krachtig wanneer een politicus besluiten durft te nemen   die van een langetermijnvisie getuigen, ondanks dat hij/zij daarvoor op korte termijn kan worden afgestraft door zijn electoraat. Dit principe wordt onmogelijk wanneer die politicus gecorrigeerd wordt door een referendum.

 7.  Mensen kunnen geen onderscheid maken tussen het generieke en het specifieke
Politieke uitspraken zijn per definitie generiek, dat wil zeggen dat ze generaliserend zijn in hun invloed op de samenleving. Het electoraat ziet die beslissingen als specifiek, (Oma maakte iets mee waardoor ik deze beslissing bestrijd; we drijven geen handel met dit land want ik ken een inwoner die corrupt is) en de populist gebruikt doorgaans specifieke argumenten tegen een generieke beslissing. Dat is een drogreden, net als zeggen dat een vrouw die haar teennagel rood verft een rode vrouw wordt. Een eigenschap van politici is dat ze het generieke en het specifieke niet verwarren, dat is een eigenschap die het electoraat mist, daarom kan het minder effectief een oordeel vellen over een politieke beslissing.   


 8.  Een referendum is altijd voor nee-stemmers
Aangezien een referendum altijd wordt georganiseerd door mensen die het niet eens zijn met het beleid, is de nee-stem in het voordeel, omdat de mensen die het wel eens zijn het referendum niet serieus zullen nemen. Mensen die het om welke reden dan ook niet eens zijn, zullen geneigd zijn zich in te spannen en nee te stemmen. Een referendum is in die zin altijd een antithese.

Snel schilderij

Soms schilder ik in een half uurtje even een schilderij om de snelheid er in te houden en techniek te testen.. dit is er een.

Saturday, April 02, 2016

Vernietigd..

Schilderij van Mount Fuji is vernietigd..

Verkeerde kleur..

Verkeerde kleur op de draperie, veel te rood, dus uitgeveegd en na droging weer opnieuw beginnen.

Tuesday, March 29, 2016

On morals in religion

Is het te narcistisch om jezelf te citeren?
"I like to believe that humans as they are, are non evaluative in a moral sense, but their actions are evaluative, obviously considering the culture in which they live. This opposes religious morality, in which virtues and vices are central, and they are key to religious understandig of morality. The actor is morally accountable but not as a human. Not: you are wrong, but: you have done this wrong. The distinction between these two ...might seem small at first sight, but, in fact, they are radically different. Recklessness, selfishness, considerateness, moderate, greed, are virtues and vices and have, in my opinion, nothing to do with morality. A person can do something that is reckless, but he can never BE reckless."
Uit een discussie over deugdenleer en de morele implicaties van religie, ongeveer 2010..

Saturday, March 26, 2016

Mensenangst

Als wij bang zijn
roepen wij de zon
die jaagt het zwart weg.

Ergens is het droevig.
Omdat wij bang zijn
mag het zwart niet bestaan.

Saturday, March 12, 2016

Waarom schilderen?

Misschien is het wel dat ik schilder om wraak te nemen op de wereld, omdat zij mij negeert en ook zonder mij prima zou functioneren. Schilderijen als kleine plagerijtjes en als verzoek om aandacht..

Wednesday, March 09, 2016

Over muziek

Vraagt men zich af wat muziek is, dan zijn verschillende invalshoeken mogelijk. Muziek is -per definitie- en in de zin van Walter Benjamin, niet objectief, dat wil zeggen dat er geen object is dat muziek is, zoals er wel een schilderij is dat het kunstwerk is. Al het aan het schilderij gerelateerde verwijst noodzakelijkerwijs naar dat schilderij, dat daardoor een 'aura' krijgt. (Benjamin)
Fotografie en muziek hebben gemeen dat er geen origineel object is. Maar wat is er dan wel?

  1. Er is een partituur
  2. Er is, in sommige gevallen, een originele opnamen
  3. Er is een uitvoering door de componist 
  4. Er is een uitvoering door anderen dan de componist
Waar herkennen wij dan de kwaliteit van de muziek? De partituur is slechts een aanleiding, en de uitvoeringen van de componist en eventuele originele opnamen (als een reflectie van een uitvoering, wat in feite een verwijzing is, die op een of andere wijze een eigen bestaan is gaan leiden) worden beperkt door iets dat in mijn ogen erg belangrijk is: de tactiele fysieke verhouding tussen de muzikant en zijn instrument. Het zou een bepaalde vorm van formalisme kunnen zijn, of noem het ambacht, maar het fysieke aspect van muziek lijkt mij discriminatief voor de kwaliteit. Het is immers het lichaam dat de muziek voortbrengt, en de partituur lijkt slechts een aanleiding voor die fysieke confrontatie. 

Definitie van Kunst

Misschien is kunst wel alleen maar waardevol omdat ze een historisch fenomeen is en in die zin zichzelf voortdurend en noodzakelijk in stand houdt. Het is de volgende die op de vorige reageert, en het resultaat van dat reageren is een axiomatisch object. Zodra een extrinsiek element wordt toegevoegd, van welke aard dan ook, zoals esthetica, politiek, ethiek, intersubjectiviteit, hervormt de kunst zich onmiddellijk om die link naar datgene wat buiten zichzelf ligt af te snijden. Het is niets behalve zichzelf, uitsluitend bestaande uit verwijzingen naar eerdere incarnaties van zichzelf en een luide en verontwaardigde ontkenning van al het andere, en blijkbaar is dat genoeg.