Wednesday, March 28, 2018

Immersie 34

Misschien is het probleem bij representaties wel dat er in representaties veel meer mogelijk is dan in de werkelijkheid, waardoor bijvoorbeeld index-theorie nooit geloofwaardig wordt.

Thursday, November 16, 2017

De Narigheid van het Kunstonderwijs

"Als je kunstenaar wilt worden moet je naar een kunstacademie gaan en precies het tegenovergestelde doen van wat ze je daar vertellen" zei Jan Hoet mij eens, na een lezing toen ik nog student was.

Die lezing zelf was flauw, niet meer dan een reclamepraatje voor zijn museum in oprichting (het huidige SMAK te Gent) maar het bezoek aan de kroeg erna met een aantal studenten, waaronder ik, was des te spannend. De oude Hoet sprak vol vuur over de kunst en de situatie van de cultuur in de lage landen en verborg zijn mening niet in zijn flesje Duvel, hoe controversieel en provocerend die soms ook was. Naarmate er meer lege flesjes duvel op tafel stonden werd zijn Vlaams platter, en werden zijn uitspraken krasser.

Nochtans heb ik bovengenoemde uitspraak pas later helemaal kunnen interpreteren. Volgens mij bedoelde Jan Hoet het volgende:

Een kunstwerk is (met nadruk) in mijn ogen het resultaat van een denkproces. Dat denkproces kan rationeel of Apollinisch zijn, ofwel emotioneel of Dionysisch, maar het is voor mij zonneklaar dat het doel van kunst is dat dat denkproces plaatsvindt, hoeveel tijd dat ook kost en hoeveel moeite de kunstenaar zich dan ook moet getroosten om dat denkproces in gang te zetten en daarbij een bepaald niveau te behalen. Het doel is in mijn ogen zeker niet het vervaardigen van een product. Ik vermoed dat op kunstacademies het voltooien van een product wel centraal staat, en dat geeft mij nogal een 'unheimlich' gevoel, alsof een essentie wordt gemist, alsof een rijk en menselijk proces met geweld tot een productiemethode wordt gereduceerd en daarmee eigenlijk geparodieerd of belachelijk gemaakt.

De hang naar een product en het aanleveren van productiemethodieken in plaats van cognitieve mechanismen en menselijke inzichten bij kunstopleidingen is al zo oud als de kunstopleidingen zelf. Het draagt bij aan het verschijnsel dat de kunst alsmaar bloedelozer wordt. De politieke insteek, ingegeven door rechts ultra-liberalisme, dat de kunst handelswaar is, en dat haar kwaliteit in harde knaken kan worden geformuleerd, draagt ook bij aan dit mijns inziens verwrongen beeld van cultuur. Het tegenovergestelde standpunt is dat kunst een 'human aspect' is, wier waarde niet in geld is uit te drukken maar in subjectief welbevinden. Dat bekt voor politici en onderwijsontwikkelaars natuurlijk niet lekker, vooral niet omdat dat nauwelijks meetbare subjectieve welbevinden geld gaat kosten. Daarom maar op product. Kunst wordt een concurrerend goed, kunstenaars moeten concurreren met elkaar en de beste wint. Herstel: niet de kunstenaars concurreren maar hun producten. Soms is de (aangedikte) biografie van de kunstenaar onderdeel van het product. Als een kunstwerk vervaardigd wordt om te concurreren, om zich een plekje in het rijtje succesvolle kunst te veroveren, en succesvol betekent dan dat er een geldelijke waarde aan kan worden verbonden, dan is de kunst bij voorbaat reeds mislukt.

Goede kunst is in mijn ogen intersubjectief, vertelt iets over hoe het is om mens te zijn, je kunt een goed kunstwerk vragen stellen en dan zal het antwoorden. Het is geen entertainment, decoratie, mag niet worden beoordeeld op techniek (ook niet als het kunstwerk technisch goed is vervaardigd) heeft niets met Disney te maken of met Hollywood.

Wil je goede kunst maken, luister dus naar de uitstekende raad van Jan Hoet: doe het tegenovergestelde van wat men je op een kunstacademie vertelt. Sterker: ga je eigen weg.
Monday, June 12, 2017

Over de film: Nienke Fietst

Ze fietst door gevarieerde landschappen en door steden, ik fiets achter haar aan en film haar en het landschap. Het kan best schokkerig zijn, als we over hobbelige modderpaadjes fietsen. Ik haal haar nooit in, we bereiken nooit het einddoel en ik communiceer ook niet met haar. Ze weet waar ze heen gaat want ze fietst erg zeker, dus kennelijk is er wel een bestemming. Heel af en toe kun je een glimp van haar gezicht opvangen. Soms gebeurt er iets onverwachts maar ze blijft gewoon doorfietsen. Soms door natuur, bossen of weilanden, dan weer door oude steden met indrukwekkende architectuur, of lelijke buitenwijken. Soms draagt ze een rok, soms een rugzak. Ik kan haar niet altijd bijhouden, dan verdwijnt ze achter bossen of struiken, maar ze komt altijd weer in beeld. Ze heeft niet echt oog voor alle mooie landschappen of architectuur waar ze doorheen fietst. Misschien kent ze het allemaal al.

Saturday, May 20, 2017

Attempting new color drapery

Little bit more realistic, but white is still not the right color, I guess...

Tuesday, May 02, 2017

New painting


Small painting.. background blur in blue by me, dripping by Arma van Rijsbergen using excess paint for another painting, fish by me...

Sunday, February 05, 2017

Another silly drawing

Some kind of rabbit-frog hybrid.. I don't know..

Wednesday, January 11, 2017

Roman Head

Very old painting, long destroyed...

Sunday, January 08, 2017

Wednesday, January 04, 2017

Detail of a Painting

This is a detail of a painting currently hanging above my couch in my house.

Saturday, December 17, 2016

Yet another one


Another light expriment on old drawings


Ostrich Girl

Experimenting with drawings I made in my twenties, I photograph them exposed to coloured light.. this one is from a 1995 blackbook and I called it: Ostrich Girl. (At the time I visited a zoo to draw ostriches, this one is probably drawn on location but I am not sure about that, it's a long time ago..)

Monday, December 12, 2016

Uit mijn schildersdagboek 5

Schaduwen zijn zwaar.
De pterodactylus valt tegen de rotsen
    te pletter
Zijn schaduw trok hem naar beneden.
Een man valt op het trottoir.
Zijn schaduw zoog hem naar de stenen.
... probeert hem te verpletteren
zoals schaduwen doen.
    Maar wat gebeurt er?
De man staat op en loopt verder.

Klaarblijkelijk

is de schaduw niet zo
gewichtig als ik dacht.

Thursday, December 08, 2016

Uit mijn schildersdagboek 4

Acht maal slaan
Acht verschillende slagen
Twee dagen
Geautomatiseerde slagen
   Als muziek
Met doorzichtige stem
Zonder notenschrift
Over het vuur springen
Denken aan dingen
Reinig jezelf met vuur
    En met zaad
Mijn moeder is een oceaan
Ik proef haar zout
    Op mijn tong
De snaar moet eerst trillen
    En de boog moet gespannen zijn

(1 april 1999)

Uit mijn Schildersdagboek 3

"Schilderen is nooit iets anders geweest dan bezopen worden door je eigen urine te drinken."
(1992)

Uit mijn Schildersdagboek 2

"Over architectuur:
Architectuur is in essentie niets anders dan het bouwen van een huis.."

Uit mijn schildersdagboek, 1991

Als je als regel hebt dat je alle luchten groen schildert en alle landschappen rood, hoe, welke kleur bedoel ik, schilder je dan een rivier of een meer waar de lucht in wordt gespiegeld?

Thursday, October 20, 2016

Post uit 2010 op een politiek sociaal forum..


Instituties


Mijns inziens is de culturele, maatschappelijke situtatie waarin wij ons thans bevinden een resultante van- ten eerste een ultraliberaal mensbeeld waarin met name de meningsverplichting een belangrijke negatieve rol speelt, (men wordt niet voor vol aangezien als men ergens geen mening over heeft) -ten tweede de individualisering van moraal.. ieder kent zijn eigen, individuele moraal en men mag de moraal van een ander niet ter discussie stellen, dus men mag mensen niet op gedrag aanspreken, -en ten derde de verwarring tussen maatschappelijk-culturele en economische waarde. Het is ons, generiek gezien, niet langer gegeven om dingen te doen waarvan de waarde in geld zich niet verstaat met de aktiviteiten die ontplooid moeten worden. (kunst, filosofie, allemaal ‘not done’) Populisme en verwarring omtrent instituten zijn in die zin slechts symptomen.

Thursday, September 22, 2016

Monday, September 19, 2016

Sketches

These sketches I made were used as templates for paintings. A shark, a stickleback and a barracuda are depicted, all about 1.80 m. long. Perhaps these will be in an artwork as well. They look nice.

Saturday, September 17, 2016

Things to think

As a painter one never tells the truth..
The truth is like bubblegum: you chew on it and it loses taste.

Arma showing us the Direction of the Shark


Friday, September 16, 2016

Working..

Arma working on one of the large paintings we are making. Collaboration is going very well, results are promising.

Wednesday, September 07, 2016

Working

Working hard on new paintings with Arma van Rijsbergen.. the canvases are very large, they almost don't fit the studio. Some of them will be ready in the next month.

Monday, August 15, 2016

Denken en niet doen..

Een schilderij is pas goed
als het geen mensen nodig heeft
om gezien te worden
maar als mensen het nodig hebben
om te kunnen zien.

Dat is zeldzaam.

Thursday, June 23, 2016

Populismen..

Goede kunst blokkeert de toekomst en verdraait het verleden. Slechte kunst verwijst.

Thursday, June 02, 2016

Saturday, April 30, 2016

Waarom ik principieel tegen referenda ben, versie 2

 1.  Een referendum komt niet om simplificatie heen
Het is nauwelijks mogelijk om een politieke besluitvorming te reduceren tot een simpele ja/nee zonder de noodzakelijke nuance te verliezen. Om een politiek besluit goed en doorwrocht te kunnen nemen zou de stemgerechtigde toegang moeten hebben tot alle beschikbare objectieve informatie met betrekking tot het onderwerp, en die ook moeten doornemen.
Een voorbeeld van het mislukken van een dergelijk principe is het referendum over de sloop en herbouw van de Anton Philipszaal te Den Haag.. aangezien de kiezer niet wist dat het gebouw, geopend in 1987, bedoeld was om niet meer dan 15 jaar te bestaan en dat in die tijd gespaard was voor een nieuwe zaal dacht men dat de fondsen uit andere lopende zaken zouden worden onttrokken.
Ander voorbeeld: de Europese grondwet is veel te ingewikkeld om onderwerp van een referendum te worden. De inhoud van die grondwet is nauwelijks te overzien voor niet ingewijde burgers.
Niet zelden wordt de tekst van een referendum geformuleerd door een partij die belang heeft bij een bepaalde uitkomst, daardoor ontstaat al bij voorbaat kleuring.
Een voorbeeld daarvan is het Griekse referendum op het verdrag tussen Griekenland en Europa.

 2.  Een referendum is anti-democratisch
In principe is een democratie een dictatuur van de meerderheid. Telkens als meerderheden worden gevormd kan de minderheid een wil worden opgelegd. Aangezien dat een enorme zwakte is van democratie als staatsvorm dient die achilleshiel te worden geneutraliseerd door een grondwet die de minderheid beschermt tegen de dictatoriale meerderheid. Het is niet alleen de grondwet die de minderheid beschermt, ook het verschijnsel dat in een representatieve democratie partijen moeten samenwerken om tot beleid te komen door coalities te vormen, kan worden beschouwd als een methode om de democratische dictatuur te neutraliseren. Een referendum is niets anders dan een bypass van die grondwet en die coalitiecultuur, omdat zij een dictaat van de meerderheid is. De democratie toont zich bij het referendum in haar meest grimmige vormen, en moet worden beschouwd als dictatoriaal. 


 3. Een referendum is afhankelijk van media en kwetsbaar voor populismen
Een inhoudelijk referendum kent, in tegenstelling tot stemgedrag op politieke partijen, een subjectieve component die geneutraliseerd en geobjectiveerd zou moeten worden door de media. Dat wil zeggen dat alleen een volkomen objectieve nieuws- en informatievoorziening   als basis voor opiniering kan dienen indien die opiniering leidt tot onvermijdelijke besluitvorming. Is er enige twijfel aan die objectiviteit, dan is het referendum gekleurd en onbruikbaar.
Nog ernstiger is de situatie waarbij een populist stemmen vergaart op oneigenlijke gronden, dus door de situatie bewust anders of gekleurd voor te stellen of door het issue oneigenlijk te koppelen aan andere issues, of door een issue te koppelen aan een negatief beeld van een bepaalde groep in de samenleving. Een populist kan de zaak ook veel eenvoudiger voorstellen dan hij is, hij kan een absurde eenvoudige oplossing presenteren en zijn politieke tegenstanders persoonlijk nalatigheid verwijten omdat zij de situatie in haar complexiteit benaderen. Dit is een ernstige verstoring van objectieve nieuwsgaring die noodzakelijk is voor een referendum.


 4.  Mensen kunnen een issue afstraffen op basis van andere issues
Ook onder invloed van populisten kunnen mensen een referendum vanuit een bepaalde vooringenomenheid benaderen doordat ze de inhoud ervan koppelen aan diegene die het referendum uitschrijft.
Aangetoond is, dat de resultaten van het referendum waarin de Europese grondwet werd voorgesteld, zijn beïnvloed door het feit dat de kiezer Balkenende en de toenmalige regering wilde afstraffen voor bepaalde aspecten van beleid dat niets met het referendum van doen had.

 5.   Mensen zijn niet geschikt om over ingewikkelde politieke beslissingen te oordelen
Om een doorwrocht standpunt in te kunnen nemen met betrekking tot een bepaalde politieke besluitvorming, is dossierkennis noodzakelijk. De meeste besluitvorming geschiedt op basis van boekenkasten aan relevante dossiers. Daarnaast zijn de dossiers polemisch, dat wil zeggen, in resultaat tegengesteld, omdat de belangen van stakeholders uiteen kunnen lopen. Dat compliceert de zaak nog verder. In een representatieve democratie wordt dit probleem ondervangen doordat de kiesgerechtigde zijn stem in het   politiek discours weggeeft aan een expert. Die expert zou de dossierkennis moeten opdoen om een goede afgewogen en te verdedigen beslissing te kunnen nemen. Dat leidt tot twee problemen ten aanzien van het referendum: ten eerste ontbreekt het de referendumkiezer aan dossierkennis, terwijl een zeer specifiek politiek beslismoment wordt voorgelegd, (zoals Winston Churchill al zei: "het beste argument tegen de democratie is een gesprekje van vijf minuten met een gemiddelde kiezer") ten tweede ondergraaft het referendum het principe  waarbij de kiezer heeft gestemd op een representant. Kennelijk is het weggeven van zijn stem niet zodanig dat hij geen eigen stem meer heeft, waardoor de politieke vertegenwoordiger geen krachtig en ondubbelzinnig mandaat meer heeft, en een zwakheid in de democratie ontstaat.

 6.  Mensen kunnen zich niet aan een langetermijnvisie conformeren
Soms is het noodzakelijk om politieke beslissingen te nemen die op korte termijn wellicht nadelig zijn, zoals bezuinigingen of belastingmaatregelen die bepaalde bevolkingsgroepen of bedrijven voordelen verschaffen ten opzichte van andere groepen, of ontwikkelingshulp, met als doel voordeel op langere termijn. Dat vereist een bepaalde termijnvisie, die zich zeker niet zal reflecteren in een referendum. Niemand zal voor belastingverhogingen stemmen bij een referendum, omdat die langetermijnvisie ontbreekt. Democratie wordt pas echt krachtig wanneer een politicus besluiten durft te nemen   die van een langetermijnvisie getuigen, ondanks dat hij/zij daarvoor op korte termijn kan worden afgestraft door zijn electoraat. Dit principe wordt onmogelijk wanneer die politicus gecorrigeerd wordt door een referendum.

 7.  Mensen kunnen geen onderscheid maken tussen het generieke en het specifieke
Politieke uitspraken zijn per definitie generiek, dat wil zeggen dat ze generaliserend zijn in hun invloed op de samenleving. Het electoraat ziet die beslissingen als specifiek, (Oma maakte iets mee waardoor ik deze beslissing bestrijd; we drijven geen handel met dit land want ik ken een inwoner die corrupt is) en de populist gebruikt doorgaans specifieke argumenten tegen een generieke beslissing. Dat is een drogreden, net als zeggen dat een vrouw die haar teennagel rood verft een rode vrouw wordt. Een eigenschap van politici is dat ze het generieke en het specifieke niet verwarren, dat is een eigenschap die het electoraat mist, daarom kan het minder effectief een oordeel vellen over een politieke beslissing.   


 8.  Een referendum is altijd voor nee-stemmers
Aangezien een referendum altijd wordt georganiseerd door mensen die het niet eens zijn met het beleid, is de nee-stem in het voordeel, omdat de mensen die het wel eens zijn het referendum niet serieus zullen nemen. Mensen die het om welke reden dan ook niet eens zijn, zullen geneigd zijn zich in te spannen en nee te stemmen. Een referendum is in die zin altijd een antithese.

Snel schilderij

Soms schilder ik in een half uurtje even een schilderij om de snelheid er in te houden en techniek te testen.. dit is er een.

Saturday, April 02, 2016

Vernietigd..

Schilderij van Mount Fuji is vernietigd..

Verkeerde kleur..

Verkeerde kleur op de draperie, veel te rood, dus uitgeveegd en na droging weer opnieuw beginnen.

Tuesday, March 29, 2016

On morals in religion

Is het te narcistisch om jezelf te citeren?
"I like to believe that humans as they are, are non evaluative in a moral sense, but their actions are evaluative, obviously considering the culture in which they live. This opposes religious morality, in which virtues and vices are central, and they are key to religious understandig of morality. The actor is morally accountable but not as a human. Not: you are wrong, but: you have done this wrong. The distinction between these two ...might seem small at first sight, but, in fact, they are radically different. Recklessness, selfishness, considerateness, moderate, greed, are virtues and vices and have, in my opinion, nothing to do with morality. A person can do something that is reckless, but he can never BE reckless."
Uit een discussie over deugdenleer en de morele implicaties van religie, ongeveer 2010..

Saturday, March 26, 2016

Mensenangst

Als wij bang zijn
roepen wij de zon
die jaagt het zwart weg.

Ergens is het droevig.
Omdat wij bang zijn
mag het zwart niet bestaan.